แก้หัวข้อเป็นแบบไม่มีหัว แก้ลิ้งค์เป็น tsponline.co

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของการขาย

 1. ข้อกำหนดเบื้องต้น

1.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการจำหน่ายสินค้านี้ (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขทั่วไป”) มีผลใช้เฉพาะระหว่าง บริษัท กีฬาไทยพาณิชย์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัท 0105495001299 ซึ่งก่อตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายไทยและมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่ 8 ซอยลาดพร้าว 54/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) กับผู้ที่สั่งซื้อทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tspshop.co (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “ท่าน” และเรียกรวมกับบริษัทฯ ว่า “คู่สัญญา”)
บริษัทฯ เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิดูแลและจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปต่อไปนี้ ซึ่งลูกค้าควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปนี้

1.2. เงื่อนไขทั่วไปนี้มีผลบังคับใช้และใช้กับผู้ที่เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา และการจัดหาผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ (“ผลิตภัณฑ์”) ให้กับลูกค้า

1.3. โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดในเงื่อนไขทั่วไปนี้ เมื่อท่านใช้เว็บไซต์หรือซื้อผลิตภัณฑ์ เท่ากับท่านแสดง รับรอง และสัญญาว่า

(i) ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และผูกพันตามเงื่อนไขทั่วไปนี้

(ii) ท่านเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีความสามารถตากฎหมายในการปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ

(iii)จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์

1.4. เงื่อนไขทั่วไปนี้อยู่เหนือการแก้ไขใดๆ ของลูกค้า โดยเงื่อนไขใดๆ ที่ลูกค้าแก้ไขแล้วส่ง เสนอ หรือกำหนดไว้จะไม่ใช้และไม่รวมอยู่ ณ ที่นี้ ไม่ว่าบริษัทฯ จะคัดค้านเงื่อนไขดังกล่าวอย่างชัดแจ้งหรือไม่ก็ตาม

1.5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทั่วไปนี้ได้เสมอ ขอให้ท่านอ่านเงื่อนไขทั่วไปนี้ โดยละเอียด และตรวจดูการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลเป็นประจำ เนื่องจากเงื่อนไขทั่วไปนี้จะใช้บังคับคำสั่งซื้อทั้งหมด จึงควรทบทวนเงื่อนไขทั่วไปนี้ทุกครั้งที่ท่านสั่งซื้อ หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือแก้ไขของเงื่อนไขทั่วไป ท่านต้องหยุดใช้เว็บไซต์ทันที

 1. การสั่งซื้อ

2.1. การส่งคำสั่งซื้อ
2.1.1. ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์ให้ส่งคำสั่งซื้อทางเว็บไซต์ (“คำสั่งซื้อ“) โดยคำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้การตอบรับของบริษัทฯ และความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์

2.1.2. ก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อ ลูกค้าต้องสร้างบัญชีผู้ใช้กับเว็บไซต์ โปรดอ่านขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อส่งคำสั่งซื้อทาง การส่งคำสั่งซื้อทางเว็บไซตเป็นไปตามสัญญาข้อ 2.2 นี้ ในการสร้างบัญชีผู้ใช้กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีของท่านต่อบุคคลอื่นใด ท่านต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชี รวมถึงกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือผ่านบัญชีของท่านแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น และท่านยินยอมที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีท่านทันที โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.1.3. กระบวนการสั่งซื้อจะทำให้ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อของท่านให้กับบริษัทฯ  โปรดอ่านและตรวจสอบคำสั่งซื้อของท่านโดยละเอียดในทุกหน้าของกระบวนการสั่งซื้อ

2.1.4. การส่งคำสั่งซื้อแสดงว่าท่าน

(i) ติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขทั่วไปนี้

(ii) รับรองว่าท่านอายุ 18 ขึ้นไปและมีความสามารถตามกฎหมายในการผูกพันตามเงื่อนไขทั่วไปนี้

(iii) รับรองว่าท่านเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และ

(iv) รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้กับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากคำสั่งซื้อดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงและถูกต้อง และท่านได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินที่ท่านได้ระบุไว้ใน คำสั่งซื้อดังกล่าว

2.1.5. เมื่อส่งคำสั่งซื้อ ท่านจะได้รับอีเมลจากบริษัทฯ ที่แสดงว่าบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อของท่าน (“การยืนยันคำสั่งซื้อ“)

2.1.6. ก่อนที่บริษัทฯ จะตอบรับคำสั่งซื้อ จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตอบรับคำสั่งซื้อของท่าน หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อดังกล่าว หรือบางส่วนของคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ แม้หลังจากท่านได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

2.1.7. บริษัทฯ สามารถกำหนดข้อจำกัดของปริมาณที่จะซื้อต่อคำสั่งซื้อ ต่อบัญชีผู้ใช้ ต่อบัตรเครดิตหรือต่อบุคคล ซึ่งท่านจะได้รับแจ้งก่อนที่บริษัทฯ จะตอบรับคำสั่งซื้อของท่าน

2.1.8. บริษัทฯ อาจยอมรับการแก้ไขคำสั่งซื้อหลังมีการยืนยันคำสั่งซื้อให้กับลูกค้า ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

2.2. วิธีส่งคำสั่งซื้อทางเว็บไซต์ ลูกค้าจะต้องทำตามขั้นตอนในการส่งคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ ดังนี้
– เพิ่มรายการสินค้าที่เลือกซื้อลงในตะกร้า
– เลือกวิธีการจัดส่ง
– เลือกวิธีการชำระเงิน
– ชำระเงิน
– ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันว่าคำสั่งซื้อถูกบันทึก และ
– สุดท้าย ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อ (การยืนยันคำสั่งซื้อ)
เมื่อพร้อมจัดส่งตามคำสั่งซื้อบริษัทฯ จะส่งอีเมล์แจ้งการจัดส่งตามคำสั่งซื้อให้กับลูกค้า (การยืนยันการจัดส่ง)

2.3. ราคาและการชำระเงิน
2.3.1. ราคาผลิตภัณฑ์จะระบุไว้บนเว็บไซต์ หากบริษัทฯ มีร้านค้าปลีกหรือตัวแทนจำหน่ายอยู่ใน ภูมิภาคของท่าน ขั้นตอนดำเนินการ การเลือกผลิตภัณฑ์ และรายการส่งเสริมการขายที่เสนอให้บนเว็บไซต์อาจต่างจากที่มีหรือเสนอให้ในร้านค้าปลีก

2.3.2. ราคาผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แต่ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินตามราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ ณ เวลาที่ท่านยืนยันคำสั่งซื้อของท่านเสมอ

2.3.3. ราคาแสดงเป็นสกุลเงินบาทไทย (บาท) ไม่รวมค่าจัดส่ง ซึ่งจะบวกเพิ่มในคำสั่งซื้อและแสดงในหน้าการชำระเงิน โดยค่าจัดส่งดังกล่าวจะต่างกันตามสินค้าในคำสั่งซื้อของท่าน ปลายทางการจัดส่ง และวิธีการจัดส่งที่เลือก

2.3.4. ท่านต้องชำระค่าผลิตภัณฑ์เต็มจำนวนเมื่อส่งคำสั่งซื้อ การชำระเงินตามคำสั่งซื้อสามารถทำได้โดยใช้

(i) บัตรเครดิตที่ออกให้โดยบริษัทบัตรเครดิตหรือเดบิตที่บริษัทฯ ยอมรับ หรือ

(ii) การโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกในการชำระเงินได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

2.3.5. การทำธุรกรรมโดยใช้บัตรเครดิต/เดบิตทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและการชำระเงินด้วยระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL)

2.3.6. ท่านรับรองว่ารายละเอียดทั้งหมดที่ให้กับบริษัทฯ อันเกี่ยวกับคำสั่งซื้อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง บัตรเครดิต/เดบิตหรือบัญชีที่ท่านช้เป็นของท่านเอง และมีเงินหรือมีเครดิตเพียงพอสำหรับชำระเงินตามคำสั่งซื้อของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในการชำระเงินของท่านก่อนที่จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับท่าน

2.3.8. ถ้าท่านเป็นลูกค้าที่บัตรเครดิตหรือเดบิตไม่ได้กำหนดไว้เป็นสกุลเงินบาทไทย (บาท) ราคาสุดท้ายอาจต่างจากที่แสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ออกบัตรหรือธนาคารผู้ออกบัตรของท่านใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อกังขา หากท่านใช้บัตรเครดิต/เดบิตระหว่างประเทศ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่างประเทศที่ธนาคารผู้ออกบัตรของท่านเรียกเก็บในทุกกรณี

2.3.9. เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินตามคำสั่งซื้อของท่านครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจาก บริษัทฯ ที่ยืนยันการชำระเงินของท่าน (“การยืนยันการชำระเงิน“)

2.3.10. เว็บไซต์มีผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก จึงเป็นไปได้เสมอว่า แม้บริษัทฯ ได้พยายามตามสมควรแล้วก็ตาม อาจมีผลิตภัณฑ์บางตัวบนเว็บไซต์ที่แสดงราคาไม่ถูกต้อง หากบริษัทฯ พบข้อผิดพลาดของราคาผลิตภัณฑ์ที่ท่านสั่งซื้อ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบข้อผิดพลาดนี้และให้ท่านเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน บริษัทฯ จะไม่จัดส่งคำสั่งซื้อของท่านจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากท่าน หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านโดยใช้รายละเอียดข้อมูลติดต่อที่ท่านให้ไว้ บริษัทฯ จะถือว่าคำสั่งนั้นถูกยกเลิกและแจ้งให้ท่านทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ บริษัทฯ จะคืนเงินให้ท่านตามวิธีการชำระเงินที่ท่านใช้ชำระคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยรวมค่าจัดส่ง (ถ้ามี) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อกังขา ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดของราคาอย่างชัดเจนและไม่ผิดพลาด และท่านจำได้ว่าเป็นราคาที่ผิด บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับท่านในราคาที่ไม่ถูกต้อง (ถูกกว่า)

2.4. การตอบรับคำสั่งซื้อ
2.4.1. บริษัทฯ ไม่ได้ถูกบังคับให้จัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับท่าน จนกว่าจะตอบรับคำสั่งซื้อของท่าน ตราบที่ยังไม่ได้ตอบรับคำสั่งซื้อของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทฯ มีมูลเหตุอันสมควรให้เชื่อว่า ท่านได้ละเมิดเงื่อนไขทั่วไปนี้ ไม่มีผลิตภัณฑ์จำหน่าย หรือผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกซื้อเพื่อการใช้งาน หากบริษัทฯ ยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านก่อนที่จะตอบรับ บริษัทฯ จะคืนเงินให้ท่านตามวิธีการชำระเงินที่ท่านใช้ชำระคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยรวมค่าจัดส่ง (ถ้ามี)

2.4.2. คำสั่งซื้อของท่านยังคงมีผลเป็นข้อเสนอจนกว่าจะได้รับการตอบรับ คำสั่งซื้อจะกลายเป็นสัญญา และบริษัทฯ มีข้อผูกมัดตามกฎหมายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับท่านเมื่อบริษัทฯ ยืนยันตอบรับกับท่านด้วยการส่งอีเมลยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่ง (“การยืนยันการจัดส่ง”)

2.4.3. กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจะสูญหายโดยอุบัติเหตุตกเป็นของผู้ซื้อเมื่อมีการออกอีเมลยืนยันการจัดส่งแล้ว

 1. การจัดส่ง

3.1. เว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานของลูกค้าที่พำนักในประเทศไทย และอาจมีข้อจำกัดด้านสถานที่ซึ่งบริษัทฯ สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ได้

3.2. วันที่จัดส่งผลิตภัณฑ์โดยประมาณจะถูกระบุไว้ในอีเมลยืนยันการจัดส่ง แต่วันที่จัดส่งโดยประมาณนั้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น และไม่ได้มีผลผูกมัดกับบริษัทฯ

3.3. หากไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามวันที่จัดส่งโดยประมาณ บริษัทฯ จะติดต่อท่าน แต่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การเรียกเก็บเงิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดการจัดส่งล่าช้า ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

3.4. ผลิตภัณฑ์จะได้รับการบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานขั้นตอนการบรรจุหีบห่อของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับรูปแบบการบรรจุหีบห่อตามคำสั่งเฉพาะ และในกรณีดังกล่าว หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลูกค้าจะต้องชำระก่อนการจัดส่งผลิตภัณฑ์นั้น

3.5. เมื่อบริษัทฯ ออกหนังสือยืนยันการจัดส่ง ความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจะสูญหายโดยอุบัติเหตุจะตกเป็นของลูกค้า แม้มีการชำระค่าขนส่ง แต่บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ หรือรับประกันผลิตภัณฑ์ต่อความเสียหายระหว่างขนส่ง

3.6. บริษัทฯ จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ของท่านไปยังที่อยู่ในการจัดส่งที่ท่านให้ไว้ในการยืนยันคำสั่งซื้อของท่าน เว้นแต่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้เป็นอื่น ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของท่าน ท่านจะต้องลงชื่อรับการจัดส่ง และถ้าไม่มีคนรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของท่าน ผู้ส่งที่บริษัทฯ แต่งตั้งสามารถทิ้งข้อความให้ท่านโดยแจ้งการจัดส่งอีกครั้งหรือให้ท่านไปรับของกับผู้ส่ง

 1. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4.1. ภาพผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ใช้เป็นตัวอย่างประกอบเท่านั้น แม้บริษัทฯ ได้พยายามอย่างที่สุดที่จะแสดงสื่อย่างถูกต้อง แต่ก็ไม่สามารถรับประกันว่าการแสดงผลในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านจะตรงกับสีของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจึงอาจต่างจากภาพเล็กน้อย

4.2. บริษัทฯ พยายามอย่างที่สุดในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า

(i) ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

(ii) เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำ และ

(iii) มีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบภายในเวลาที่ควร

อย่างไรก็ดี เนื้อหาดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่ยังไม่ได้แก้ไข บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ รายละเอียด ข้อเสนอ และความพร้อมจำหน่าย

4.3. การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์อาจต่างจากที่แสดงในภาพบนเว็บไซต์

 1. นโยบายการคืนสินค้า

5.1. ลูกค้าสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทฯ เพื่อรับเงินคืนได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

5.1.1.  อยู่ในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ / วันที่ผู้จัดส่งได้แจ้งว่าส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

5.1.2. ช่องทางในการส่งคืนผลิตภัณฑ์มี 2 ช่องทาง คือ

(i) ส่งคืนทางไปรษณีย์

(ii) ลูกค้าส่งคืนผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองที่ บริษัท กีฬาไทยพาณิชย์ จำกัด

5.1.3. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งคืนผลิตภัณฑ์ และเป็นผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจนถึงคลังสินค้าของบริษัทฯ  และบริษัทฯ จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อส่งคืน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกส่งคืนให้บริษัทฯ ในสภาพที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ สามารถส่งผลิตภัณฑ์นั้นกลับไปยังลูกค้าโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และ/หรือปฏิเสธการคืนเงิน

5.2. ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งคืนด้วยความใส่ใจตามควร (ไม่มีความเสื่อมสภาพหรือเสียหาย และอยู่ในสภาพที่บริษัทฯ สามารถจำหน่ายได้อีก) จะได้รับการดำเนินการคืนเงินภายในสิบสี่ (14) ถึงยี่สิบ (20) วันหลังจากบริษัทฯ ได้รับคืนจากท่าน บริษัทฯ จะคืนเงินให้ท่านตามวิธีการชำระเงินที่ท่านใช้ชำระคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยรวมค่าจัดส่ง (ถ้ามี)

5.3. ในกรณีที่ท่านส่งคืนผลิตภัณฑ์เนื่องจากบริษัทฯ จัดส่งผลิตภัณฑ์ผิด หรือผลิตภัณฑ์ผิดไปจากที่อธิบายบนเว็บไซต์ และโดยที่ผลิตภัณฑ์นั้นถูกส่งคืนด้วยความใส่ใจตามควร (ไม่มีความเสื่อมสภาพหรือเสียหาย และอยู่ในสภาพที่บริษัทฯ สามารถจำหน่ายได้อีก) บริษัทฯ จะคืนเงินให้ท่านตามวิธีการชำระเงินที่ท่านใช้ชำระคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยรวมค่าจัดส่ง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายตามควรที่เกิดกับท่านในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับบริษัทฯ

5.4. ลูกค้าสามารถไปที่’บัญชีของฉัน’ (My Account) แล้วคลิก ‘ติดตามคำสั่งซื้อของฉัน’ (Track My Orders) หรือส่วน ‘ความช่วยเหลือ’ (Help) เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอเลขที่ส่งคืน (ระบุเหตุผล)

 1. การรับประกันสินค้า

6.1. ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทฯ มาพร้อมกับใบรับประกันเมื่อจำหน่ายและมีอายุตามที่ระบุในเอกสารใบรับประกันนับจากวันที่จัดส่ง โดยที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องปราศจากการชำรุดบกพร่องของวัสดุ ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์จะระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีการรับประกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การรับประกันดังกล่าวจะไม่มีผลในกรณีตามอธิบายในสัญญาข้อ 6.2

6.2. การรับประกันในสัญญาข้อ 6.1 จะไม่มีผลใช้กับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์อันเกิดจากเหตุต่อไปนี้

6.2.1. ความเสื่อมสภาพตามปกติ

6.2.2. ความเสียหายโดยจงใจ การจัดเก็บหรือสภาพการใช้งานผิดปกติ ขาดการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม อุบัติเหตุ หรือความประมาทเลินเล่อของท่านหรือบุคคลที่สาม

6.2.3. ความล้มเหลวในการติดตั้ง ดำเนินการ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำในการใช้งาน คุณลักษณะ หรือสภาพที่บริษัทฯ จัดให้ลูกค้า หรือ

6.2.4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยท่านหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

6.3. ในกรณีที่ท่านอยากจะซ่อมแซมหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดในช่วงรับประกัน โปรดระบุความต้องการในหน้า ‘ติดต่อเรา’

6.4. บริษัทฯ สามารถเลือกที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการชำรุดดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้ความพยายามตามสมควร แต่ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดนั้นได้ บริษัทฯ จะให้เครดิตกับลูกค้าเท่ากับราคาเดิมที่ลูกค้าชำระเป็นค่าผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด และเป็นการเยียวยาเดียวที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับ

6.5. ในกรณีที่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทฯ โดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม หรือเนื่องจากข้อบกพร่องที่เกิดจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่อธิบายในสัญญาข้อ 6.2 ข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอของลูกค้าและส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 1. การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์

7.1. การเข้าถึงเว็บไซต์

7.1.1. การเข้าถึงเว็บไซต์เป็นบริการที่จัดหาให้โดยไม่คิดค่าบริการ

7.1.2. บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือข้อมูลบนเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานเสมอหรือไม่มีการขัดจังหวะ อีกทั้งการเข้าถึงเว็บไซต์เป็นการอนุญาตชั่วคราว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ เพิกถอน ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์โดยไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อท่านถ้าเว็บไซต์ไม่พร้อมใช้งานเมื่อใดก็ตามหรือระยะเวลาใดก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เนตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

7.2. การใช้งานเว็บไซต์

7.2.1. เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่านเท่านั้นและไม่ใช่การใช้เพื่อการค้า และท่านตกลงว่าได้รับอนุญาตให้เยี่ยมชม ดู และเก็บสำเนาข้อมูลหรือบริการที่ได้จากเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น ท่านเข้าใจและสัญญาว่าท่านถูกห้ามอย่างเข้มงวดไม่ให้ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่เพื่อการค้า ประกาศ อนุญาต หรือขายข้อมูล วัสดุ หรือบริการใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์

7.2.2. ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ในลักษณะต่อไปนี้

(ก) ละเมิดกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ

(ข) ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฉ้อฉล หรือมีจุดประสงค์หรือผลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ ฉ้อฉล

(ค) ส่ง หรือจัดหาการส่งวัสดุที่ไม่ได้ขอให้ส่ง หรือการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือวัสดุส่งเสริมการขาย หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นที่คล้ายกัน (สแปมหรือขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) หรือ

(ง) เจตนาส่งข้อมูล ส่งหรืออัปโหลดวัสดุที่มีไวรัส ม้าโทรจัน หนอน ระเบิดเวลา คีย์สโตรก ล็อกเกอร์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมอันตรายอื่นๆ หรือโค้ดคอมพิวเตอร์คล้ายกันนี้ที่ออกแบบมาเพื่อส่งผลร้ายต่อการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

7.3. บัญชีสมาชิกและรหัสผ่าน

7.3.1. ถ้าท่านเลือกสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ ท่านต้องทำตามกระบวนการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการให้ข้อมูลปัจจุบันที่ครบถ้วนและถูกต้องกับบริษัทฯ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบการใช้บัญชีของท่านทั้งหมดและต้องเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ

7.3.2. ท่านสัญญาว่าจะแจ้งบริษัทฯ ทันทีถ้าท่านทราบหรือสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่น

7.3.3. โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่านได้ที่ ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’

7.4. ข้อมูล

7.4.1. ข้อมูล ข้อความ คำอธิบาย เนื้อหา กราฟิก รูปภาพ โลโก้ ภาพประกอบ การออกแบบ ไอคอน คลิปวิดิโอ คลิปเสียง เสียง ไฟล์ คุณลักษณะ โฆษณา กรรมสิทธิ์ ชื่อ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลอื่นทั้งหมดที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ข้อมูล”) เป็นของ   บริษัท กีฬาทยพาณิชย์ จำกัด และ/หรือบุคคลอื่น (ซึ่งจะระบุไว้ด้วยการเชื่อมโยงไปถึงหรือจากแหล่งข้อมูลภายนอก หรืออย่างอื่น)

7.4.2. ข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นการให้ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้เป็นการผูกมัดกับบริษัทฯ ไม่ว่าในทางใด เว้นแต่ข้อมูลที่มีการระบุไว้โดยเฉพาะว่าเป็นเช่นนั้น ทั้งไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำที่ท่านควรเชื่อใจ ท่านต้องขอคำแนะนำจากมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ หรืองดเว้นจากการกระทำใดๆ ตามข้อมูลบนเว็บไซต์

7.4.3. การใช้หรือความเชื่อมั่นในข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของท่านเอง และบริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อข้อมูลหรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ท่านใช้หรือความเชื่อมั่นในข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

7.4.4. บริษัทฯ ไม่ได้รับรอง รับประกัน หรือให้ประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม ว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจของตน แก้ไข ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

7.4.5. เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่ทำให้ท่านต้องออกจากเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลบนเว็บไซต์อื่น การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามมีให้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และการรวมการเชื่อมโยงใดๆ ไม่ได้เป็นการแสดงนัยว่าบริษัทฯ เป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้นแต่อย่างใด การที่ท่านใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามนั้น

7.5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

7.5.1. บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือผู้รับใบอนุญาตของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์ อาทิเช่น ข้อความ บทความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิทธิบัตร ความรู้ความชำนาญ เอกสิทธิ์ หรือข้อมูลคล้ายกัน ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือเครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

7.5.2. ท่านจะไม่ใช้ ผลิตซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ประกาศ ส่งผ่าน เผยแพร่ จัดแสดง ดาวน์โหลด อนุญาต ถ่ายโอน หรือขายข้อมูลใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบริษัทฯ

7.6. ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้

7.6.1. บริษัทฯ ไม่ถือสิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัทฯ (รวมถึงความเห็น ข้อคิดเห็น การให้คะแนน คำแนะนำ) หรือประกาศ อัปโหลด หรือส่งไปยังเว็บไซต์เพื่อการอ่านของบุคคลทั่วไป หรือของสมาชิกในชุมชนสาธารณะหรือส่วนตัว (รวมเรียกว่า “ข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้”)

7.6.2. ข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ซึ่งประกาศ อัปโหลด หรือส่งบนเว็บไซต์ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลลับและปลอดกรรมสิทธิ์ และบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ คัดลอก เผยแพร่ ผลิตซ้ำ ประกาศ อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง และเปิดเผยข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ดังกล่าวกับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

7.6.3. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปิดเผยอัตลักษณ์ของท่านให้กับบุคคลที่สามที่อ้างว่าเป็นเจ้าของข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ที่ท่านประกาศหรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลดังกล่าว หรือสิทธิส่วนบุคคล และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลที่สามสำหรับข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ทื่ท่านหรือผู้ใช้คนอื่นประกาศบนเว็บไซต์

7.6.4. ท่านสัญญาว่าข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ที่คุณประกาศ อัปโหลด หรือส่งขึ้นเว็บไซต์นั้นเป็นดังนี้

(ก) ถูกต้อง (เมื่อแสดงข้อเท็จจริง)

(ข) แท้จริง (เมื่อเป็นความคิดเห็น) และ

(ค) เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย

7.6.5. ท่านสัญญาว่าจะไม่ประกาศ อัปโหลด หรือส่งข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้มายังเว็บไซต์ เมื่อข้อมูลมีลักษณะดังนี้

(ก) ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เหมาะสม

(ข) ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

(ค) มีไวรัส โทรจัน หนอน ลอจิกบอมบ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ประสงค์ร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี

(ง) ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

(จ) ผิดกฎหมาย ให้โทษ ข่มขู่ ปรามาส หยาบคาย อนาจาร หมิ่นประมาท ลามก สัปดน น่ารังเกียจ ก้าวร้าว หรือเหยียดผิว เหยียดชนชาติ หรือมีประเด็นอื่นให้คัดค้าน

(ฉ) ส่งเสริมความรุนแรง

(ช) สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

(ซ) มีแนวโน้มที่จะหลอกลวงผู้ใด

(ฌ) ละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายของบุคคลอื่น เช่น หน้าที่ตามสัญญา หรือหน้าที่ในการรักษาความลับ

(ญ) สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด (ยกตัวอย่างเท่านั้น) หรือ

(ฎ) ละเมิดกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศโดยเจตนาหรือไม่เจตนา

7.6.6. ท่านมีสิทธิในการนำข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ที่ท่านเป็นผู้ประกาศ อัปโหลด หรือส่งออกได้

7.6.7. ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ไม่ได้เป็นมุมมอง ข้อคิดเห็น คำแนะนำ คุณค่า หรือความเชื่อของบริษัทฯ แต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ดังกล่าว

7.6.8. บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจของตนพิจารณาว่าการใช้เว็บไซต์ของท่านละเมิดสัญญาข้อ 7 นี้หรือไม่ และขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่อไปนี้

(ก) ลบข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์ทันที โดยชั่วคราวหรือถาวร เมื่อใดก็ได้ และด้วยเหตุผลใดก็ได้

(ข) เพิกถอนสิทธิในการใช้เว็บไซต์ของท่านทันที โดยชั่วคราว หรือถาวร

(ค) ออกหนังสือเตือนท่าน

(ง) ดำเนินการตามกฎหมายกับท่านเพื่อให้ชำระเงินคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริหารจัดการและใช้จ่ายทางกฎหมายตามควร) อันเกิดจากการละเมิดดังกล่าว หรือ

(จ) ดำเนินการตามกฎหมายกับท่านเพิ่มเติม

8.ข้อสงวนสิทธิและข้อจำกัดความรับผิด

8.1. บริษัทฯ ไม่รับผิดหรือไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ

(ก) ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ เนื้อหา ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลอื่น หรือเนื้อหาที่แสดงหรือมีอยู่บนเว็บไซต์

(ข) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ความปลอดภัย (ไม่ว่าบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาให้โดยตรงหรือแต่งตั้งให้บุคคลที่สามจัดหาให้ก็ตาม) และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์

(ค) ความเสียหายทางทรัพย์สินไม่ว่าในลักษณะใด อันเกิดจากการเข้าถึงและการใช้งาน หรือความเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์ เนื้อหา ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลอื่น หรือเนื้อหาที่แสดงหรือมีอยู่บนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง

(ง) การขัดจังหวะหรือการหยุดชะงักของการส่งผ่านไปถึง หรือจากบริการที่เว็บไซต์จัดหาให้ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง

(จ) ไวรัส โทรจัน หนอน ระเบิดเวลา คีย์สโตรก ล็อกเกอร์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมอื่นๆ หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ในลักษณะคล้ายกันที่ออกแบบมาเพื่อสร้างผลร้ายต่อการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ส่งผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง และ/หรือ

(ฉ) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ ข้อมูลหรือเนื้อหาที่แสดงหรือมีอยู่บนเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) หรือความสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลจากการใช้งานหรือความเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว

8.2. เงื่อนไขทั่วไปนี้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วนของพันธะหน้าที่และความรับผิดของบริษัทฯ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ และไม่มีการรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ผูกมัดกับบริษัทฯ  เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในเงื่อนไขทั่วไปนี้

8.3. โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดอื่นในเงื่อนไขทั่วไป และยกเว้นสำหรับขอบเขตที่บังคับตามกฎหมาย ความรับผิดรวมสูงสุดของบริษัทฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนของ บริษัทฯ สำหรับการกระทำ หรือการละเลย ไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขทั่วไปนี้ จะไม่เกินจำนวนที่ท่านชำระให้กับบริษัทฯเป็นค่าผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา

8.4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อลูกค้าสำหรับ

8.4.1. การสูญหายหรือเสียหาย ไม่ว่าโดยอ้อม พิเศษ หรือสืบเนื่อง

8.4.2. การสูญหายของข้อมูล หรืออุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่น

8.4.3. การสูญหายหรือเสียหายทางเศรษฐกิจ

8.4.4. ความรับผิดที่เกิดกับลูกค้าสำหรับการสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดของบุคคลที่สาม (รวมถึงกรณีที่มิได้ตั้งใจและค่าเสียหายในเชิงลงโทษ) หรือ

8.4.5. การสูญเสียกำไรจริงหรือที่คาดไว้ การใช้งาน โอกาส ผลประโยชน์ รายได้ การประหยัดที่คาดไว้ ธุรกิจ หรือความเสียหายต่อค่าความนิยม แม้ว่าบริษัทฯ ได้รับการแจ้งล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

8.5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียอันเกิดจากการที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิดในภายหลัง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

8.5.1. ความเสื่อมสภาพตามปกติ

8.5.2. ความเสียหายโดยจงใจ การจัดเก็บหรือสภาพการใช้งานผิดปกติ ขาดการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม อุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อของลูกค้าหรือบุคคลอื่น

8.5.3. ความล้มเหลวในการติดตั้ง ดำเนินการ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำในการใช้งาน คุณลักษณะ หรือสภาพที่บริษัทฯ จัดให้ลูกค้า หรือ

8.5.4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

8.6. ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ และบริการที่มีหรือได้รับผ่านเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง เป็นการกระทำที่อยู่ในดุลยพินิจและความเสี่ยงของลูกค้าเอง และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการกระทำนั้น

8.7. การใช้และความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ อยู่ในดุลยพินิจและความเสี่ยงของลูกค้าเอง และมีให้บริการในสภาพ “ที่เป็น” และ “ที่มี” บริษัทฯ ไม่รับประกันหรือรับรองต่อความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ บริการ หรือเนื้อหาที่มีหรือเชื่อมโยงจากบนเว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้

 1. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ลูกค้าจะไม่เรียกร้องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ ต่อการกระทำ ข้อเรียกร้อง ความต้องการ กระบวนพิจารณา ความรับผิด ความสูญเสีย (ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม หรือต่อเนื่อง) ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน) และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่เกิดจากบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้แทน ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย บริษัทในเครือ และ/หรือตัวแทน อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ

(ก) ข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามอันเนื่องจากหรือมาจากข้อมูลที่ลูกค้าประกาศบนเว็บไซต์

(ข) การละเมิดจริงหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิด หรือการไม่ชำระหนี้ หรือการไม่ปฏิบัติตามพันธะหน้าที่หรือคำรับรองของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขทั่วไป หรือเกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า หรือ

(ค) การละเมิดสิทธิหรือการยักยอกของลูกค้าต่อสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลอื่น อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์หรือซื้อผลิตภัณฑ์

 1. เหตุสุดวิสัย

10.1. “เหตุสุดวิสัย” หมายถึงเหตุที่ไม่สามารถแลเห็นล่วงหน้าได้และอยู่เหนือวิสัยการควบคุม อีกทั้งไม่ได้เกิดจากข้อผิดพลาดหรือความประมาทของคู่สัญญาที่ได้รับผล (รวมถึงผู้รับจ้างช่วง ถ้ามี) และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้จะใช้ความระมัดระวังและความพยายามดีแล้วก็ตาม เหตุสุดวิสัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง อุทกภัย แผ่นดินไหว พายุ อัคคีภัย ฟ้าผ่า โรคระบาด สงคราม การจลาจล การก่อความไม่สงบ การก่อวินาศกรรม การระเบิด การนัดหยุดงาน หรือข้อพิพาทแรงงาน (รวมถึงการนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน หรือปัญหาแรงงานอื่นๆ ที่พนักงานของฝ่ายที่รับผล (หรือผู้รับจ้างช่วง ถ้ามี) มีส่วนเกี่ยวข้อง) และการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เหตุสุดวิสัยยังรวมถึงการที่ผู้รับจ้างช่วงไม่สามารถจัดหาแรงงาน บริการ วัสดุหรือเครื่องมืออุปกรณ์ตามพันธะหน้าที่ในสัญญาได้ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ความไม่สามารถนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย

10.2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการไม่สามารถ หรือความล่าช้าในการดำเนินการตามภาระผูกพันของเงื่อนไขทั่วไปนี้ ในกรณีที่การไม่สามารถดำเนินการหรือความล่าช้านั้น เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้เสมอ

10.2.1. เมื่อทราบว่าตนจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามภาระผูกพัน บริษัทฯ แจ้งต่อลูกค้าโดยเร็วที่สุด และ

10.2.2. บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันที่เกิดขึ้นก่อนการเกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้มีการระงับการดำเนินการเนื่องจากผลของการเกิดเหตุนั้น

10.3. ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า บริษัทฯ จะกำหนดวันที่จัดส่งใหม่กับลูกค้าหลังจากพ้นเหตุสุดวิสัยนั้น

 1. การติดต่อสื่อสาร

ลูกค้าทุกคนที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทางหน้า ‘ติดต่อเรา

 1. ข้อกำหนดทั่วไปตามกฎหมาย

12.1 การมอบหมาย ลูกค้าจะไม่มอบหมาย ถ่ายโอน รับภาระหน้าที่ หรือจัดการในลักษณะอื่นที่คล้ายกันกับสิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขทั่วไปนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ทำสัญญาช่วงภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขทั่วไปนี้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หรือตั้งใจที่จะกระทำการใดๆ เช่นนั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน

12.2. การเยียวยาความเสียหายและการสละสิทธิ กรณีที่บริษัทฯ ไม่อาจดำเนินการ หรือดำเนินการล่าช้า การใช้สิทธิหรือเยียวยาความเสียหายภายใต้เงื่อนไขทั่วไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ อีกทั้งไม่ถือเป็นการใช้สิทธิส่วนเดียว หรือบางส่วนหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการป้องกันการดำเนินการอื่นๆ หรือการดำเนินการในอนาคตในการใช้สิทธิหรือการเยียวยาความเสียหายอื่น สิทธิซึ่งได้รับภายใต้เงื่อนไขทั่วไปนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและไม่ได้จำกัดเฉพาะของสิทธิใดๆ หรือการเยียวยาตามที่กฎหมายบัญญัติ หากบริษัทฯ ประสงค์จะสละสิทธิการผิดสัญญาของลูกค้า บริษัทฯ จะกระทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

12.3. การแยกกันแห่งข้อสัญญา ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเป็นโมฆะ หรือการไม่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขทั่วไปนี้ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ จะไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการมีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด หรือความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

12.4. ภาษา ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความในเว็บไซต์ ในภาษาไทยเป็นหลัก

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับสัญญา

เงื่อนไขทั่วไปนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยการระงับข้อพิพาทให้กระทำในเขตอำนาจศาลไทยตามภูมิลำเนาของบริษัท กีฬาไทยพาณิชย์ จำกัด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข “บัญชีสมาชิก tspshop.co

 1. ข้อกำหนดเบื้องต้น

บัญชีสมาชิก tspshop.co ของลูกค้าถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท กีฬาไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ภายใต้เลขทะเบียน 0105495001299 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 8 ซอยลาดพร้าว 54/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”

 1. คำนิยาม

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำนิยามและข้อกำหนดในการตีความที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ใช้บังคับกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

“บัญชีสมาชิก tspshop” หมายถึง บัญชีที่ออกให้ลูกค้าเพื่อการสมัคร และ/หรือ ลงทะเบียนเว็บไซต์

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ เกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถบ่งชี้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลอื่นที่บริษัทฯ มีหรือสามารถเข้าถึงได้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต

“เอกสารต้องห้าม” หมายถึง ข้อสนเทศ กราฟฟิก ภาพถ่าย ข้อมูล และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดที่:

(ก) มีไวรัสคอมพิวเตอร์ใด หรือรหัส โปรแกรม หรือมาโครอื่นใดที่คุกคามหรือสร้างความเสียหาย

(ข) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกหรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใด

(ค) ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย หรือข่มขู่

(ง) เป็นวัตถุน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร ละเมิด ฉ้อฉล ขโมยมา อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ

(จ) ตีความหรืออาจตีความได้ว่าเป็นก้าวร้าวหรือโจมตีบุคคลอื่น และ/หรือน่ารังเกียจ ในความเห็นของเราแต่ฝ่ายเดียว

“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียง และสิทธิอันมีเจ้าของอื่น ๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมา ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆ ต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆ ดังกล่าวมา

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

3.1 ลูกค้า ผู้ซึ่งมีอีเมล์และหรือหมายเลขโทรศัพท์ ไม่จะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล จำเป็นต้องสร้างบัญชีสมาชิก tspshop โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมลล์ และหรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ในการที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้าจาก (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “ท่าน”) เว็บไซต์บริษัทฯ  www.tspshop.co (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ในการให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

3.2 บัญชีสมาชิก tspshop เป็นบัญชีส่วนบุคคลและไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ ดังนั้น ท่านจึงมีความรับผิดชอบต่อบัญชีของท่านและรับรองว่าจะใช้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านมีความรับผิดในการใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) สร้างบัญชีสมาชิก tspshop เพียง 1 บัญชี

(ข) รับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่ให้แก่บริษัทฯ

(ค) ปลดเปลื้องบริษัทฯ จากความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์บัญชีสมาชิก tspshop โดยบุคคลที่ไม่ได้ รับอนุญาต

(ง) แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการใช้บัญชีสมาชิกของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้โดยละเมิดการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลประจำตัวของท่าน

(จ) แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง

3.3 ท่านจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และ มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ หรือมากกว่า ในกรณีที่อายุต่ำว่า 18 ปีบริบูรณ์ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจาก บิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย การให้ความยินยอมดังกล่าวหมายถึงการยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ การตกลงในการที่จะรับผิดชอบต่อ

(ก) การกระทำของท่าน

(ข) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ หรือ การซื้อสินค้า และ

(ค) ความยินยอมและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถ้าท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย ท่านจะต้องหยุดการใช้และการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

3.4 กิจกรรมที่ต้องห้าม: ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่:

(ก) ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ

(ข) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(ค) พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง

(ง) โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์

(จ) รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น

(ฉ) ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัส ส่วนประกอบที่ทำให้เสียหาย รหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของเว็บไซต์เสียหายหรือผิดพลาดได้ หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่น หรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้ และ

(ช) ใช้เว็บไซต์หรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3.5 ความพร้อมของเว็บไซต์: บริษัทฯ อาจจะทำการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ของเว็บไซต์ ในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้

3.6 สิทธิในการติดตามตรวจสอบเนื้อหา: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ:

(ก) ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใดๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใดๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเราแต่เพียงฝ่ายเดียว

(ข) ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้เว็บไซต์ของลูกค้า

(ค) รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆ ที่ใช้บังคับ ให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว และ/หรือ

(ง) ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใดๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใดๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล

กลับสู่ด้านบน